พระราชดำรัส

พระราชดำรัส

พระราชดำรัส

พระราชดำรัส

เพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมสัมมนาเรื่องการออกกำลังเพื่อสุขภาพ

วันพุธ ที่ 17 ธันวาคม 2523

ขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วย ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกรมพลศึกษา โดยความสนับสนุนขององค์การอนามัยโลก จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง "การออกกำลังเพื่อสุขภาพ" ขึ้นในโอกาสนี้

ร่างกายของเรานั้น ธรรมชาติสร้างมาสำหรับให้ออกแรงใช้งาน มิใช่ ให้อยู่เฉย ๆ ถ้าใช้แรงให้พอเหมาะพอดี โดยสม่ำเสมอ ร่างกายก็เจริญแข็งแรง คล่องแคล่วและคงทนยั่งยืน ถ้าไม่ใช้แรงเลย หรือใช้ไม่พียงพอ ร่างกายก็จะเจริญแข็งแรงอยู่ไม่ได้ แต่จะค่อย ๆ เสื่อมไปเป็นลำดับ และหมดสมรรถภาพไปก่อนเวลาอันสมควร ดังนั้น ผู้ที่ปรกติทำการงานโดยไม่ได้ใช้กำลัง หรือใช้กำลังแต่น้อย จึงจำเป็นต้องหาเวลาออกกำลังกาย ให้พอเพียงกับความต้องการตามธรรมชาติเสมอทุกวัน มิฉะนั้น จะเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง ที่เขาจะใช้สติปัญญาความสามารถของเขาทำประโยชน์ให้แก่ตนเอง และแก่ส่วนรวมได้น้อยเกินไป เพราะร่างกายอันกลับกลายอ่อนแอลงนั้น จะไม่อำนวยโอกาสให้ทำการงานโดยมีประสิทธิภาพได้

ขออวยพรให้การสัมมนาครั้งนี้สำเร็จผลสมบูรณ์ ตามที่มุ่งหมาย ทุกประการ และให้ทุก ๆ ท่านที่เข้าร่วมประชุม มีร่างกายแข็งแรงตลอดไป

(หนังสืออ้างอิง พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส สำนักราชเลขาธิการ รวบรวม เมื่อ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2531)